středa 31. ledna 2018

Příprava je v plném proudu

💋 Přípravy na soutěž Mistrovství ČR v make-upu začínají nabírat obrátky. Chci upozornit na jednu změnu a to velmi důležitou!!

📛 Přibyl totiž tento bod do hodnocení - 6. LEVEL OF DIFFICULTY - NÁROČNOST: v této části může účastník získat body navíc za speciální tvorbu. Všechny způsoby práce na make-upu jsou povoleny (krom airbrushe). Dodržet přesné pořadí postupu od bodů 1 až 4 není nezbytné (podklad, růž, oči, ústa).To znamená, že pokud make-up odpovídá konceptu (tvůrčí představě účastníka) a tématu, některé detaily je možné vynechat. Porota zde hodnotí make-up z hlediska propracovanosti, zvolené náročnosti pracovního postupu a spojení s tématem.
💘 Volná startovní místa MMČR v make-upu 2018: PROFI = semiginále Čechy - 2 // semifinále Morava - 9 // semifinále Zahraničí - 15 // JUNIOR - 5

►SPONSORED by MAKE-UP STORE - https://www.makeupstore.cz
►WWW: http://www.mistrovstvi-makeup.cz


-------------------------------------

💋 Preparations for the CR Championship competition in makeup start to gain momentum. I want to highlight one change and this is very important !!

📛 This point has been added to the score - 6. LEVEL OF DIFFICULTY - NUCLEARITY: In this part, the participant can get extra points for special works. All forms of make-up work are allowed (except for the airbrush). Keeping the exact order of the procedure from points 1 to 4 is not necessary (background, rose, eyes, mouth). This means that if the makeup matches the concept (the participant's creative idea) and the theme, some details can be omitted. The jury evaluates the make-up in terms of sophistication, chosen workflow requirements and links to the topic.

💘 Free starting places MMČR in make-up 2018: PROFI = semigral Czechs - 2 // semi-final Morava - 9 // semifinals Foreign - 15 // JUNIOR - 5

►SPONSORED by MAKE-UP STORE - https://www.makeupstore.com
►WWW: http://www.mistrovstvi-makeup.cz